Følgende betingelser er gældende for medlemskaber i Aarhus CrossFit pr. 1. juni 2014. Læs mere om bl.a. prisændringer, bero, ordensregler og ændring af medlemsbetingelser.

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Aarhus CrossFit eller de dertil knyttede selskaber. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e- mail, telefonnummer skal øjeblikkeligt meddeles til Aarhus CrossFit i receptionen eller på email; info@aarhuscrossfit.dk. Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab.

Aarhus CrossFit forbeholder sig retten til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på Aarhus CrossFit hjemmeside.

PBS- og KORT-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter, indtil de opsiges i henhold til § 9. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Denne type medlemskab tages kun i brug i særlige tilfælde og ved evt. svigt af PBS-systemet o.l. Varighed af medlemskabet afhænger af hvilken type medlemskab der købes. Der henvises til ”Priser” på Aarhus CrossFits hjemmeside.

I Aarhus CrossFit tildeles medlemmet et medlemskort. Mister eller beskadiger medlemmet dette kan et erstatningsmedlemskort købes i receptionen for 20 DKK.

Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales der for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS og den månedlige ydelse fratrækkes automatisk medlemmets bankkonto fra den dag medlemmet tilmelder sig. Ved længerevarigt medlemskab vil betalings- datoen være den samme, som indmeldingsdagen. (f.eks. Hvis medlemmet tilmeldes d. 15/5, vil næste betaling være d. 15/6) Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Aarhus CrossFit betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber o.l. Nogle af Aarhus CrossFits ydelser er fritaget for moms, f.eks. holdtræning, lukkede/private hold og privatundervisning. Ved kontant indmeldelse og betaling af kontingent skal sygesikringsbevis og evt. visa-/dankort medbringes.

Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Aarhus CrossFit ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder Aarhus CrossFit sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos Aarhus CrossFit, indtil betaling af Aarhus Crossfits tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte Aarhus CrossFits faciliteter, indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarligt for, at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9.

Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 uge dog maks 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. Medlemskabet kan sættes i bero op til 4 gange pr. år. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.
Medlemmet kan selv sætte sit medlemskab i bero ved at logge ind via hjemmesiden.

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned til udgangen af én måned. Medlemmet kan selv opsige sit medlemskab ved at logge ind på app eller hjemmeside.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Aarhus CrossFit har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Aarhus CrossFit via mailadressen reception@aarhuscrossfit.dk. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Aarhus CrossFit ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Aarhus CrossFit. Aarhus CrossFit tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

Aarhus CrossFit bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller skade af personlige ejendomme.

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Aarhus CrossFits personale, skal altid følges. Alt udstyr skal sættes på korrekt plads efter endt brug.